วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1
จัดทำเรื่อง วิธีการและเครื่องมือในการสร้างเว็บไซต์
โดยวิธีการจัดทำในรูปแบบ Blog นำเสนอแบบออนไลน์
ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง 30205